مقطع

نوع دوره

دانشکده

تعداد دانشجو

 

کارشناسي ارشد

پرديس دانشگاهي

الهيات و معارف اسلامي

4

186

شبانه

57

روزانه

125

 

 

 

 

شبانه

تربيت بدني و علوم ورزشي

17

94

روزانه

77

 

 

 

 

پرديس دانشگاهي

حقوق و علوم سياسي

40

290

شبانه

81

روزانه

169

 

 

 

 

شبانه

شيمي

36

174

روزانه

138

 

 

 

 

شبانه

علوم  رياضي

27

226

روزانه

199

 

 

 

 

پرديس دانشگاهي

علوم اقتصادي و اداري

11

377

شبانه

121

روزانه

245

 

 

 

 

شبانه

علوم انساني و اجتماعي

92

469

روزانه

377

 

 

 

 

بورسيه خارج

علوم پايه

1

198

پرديس دانشگاهي

1

شبانه

48

روزانه

148

 

 

 

 

شبانه

علوم دريايي

2

41

روزانه

39

 

 

 

 

شبانه

فني و مهندسي

4

80

روزانه

76

 

 

 

 

پرديس دانشگاهي

هنر و معماري

4

114

شبانه

24

روزانه

86

جمع کل دانشجویان درحال تحصیل کارشناسی ارشد

2249

مقطع

نوع دوره

دانشکده

تعداد دانشجو

 

دكتريphD

بورسيه خارج به داخل

الهيات و معارف اسلامي

1

53

بورسيه  وزارت علوم

6

پژوهش محور

2

پرديس دانشگاهي

4

شبانه

5

روزانه

35

 

 

 

 

مربي دانشگاه

تربيت بدني و علوم ورزشي

2

101

بورسيه  وزارت علوم

10

پژوهش محور

4

پرديس دانشگاهي

25

روزانه

60

 

 

 

 

مربي دانشگاه

حقوق و علوم سياسي

1

74

بورسيه خارج به داخل

حقوق و علوم سياسي

4

بورسيه  وزارت علوم

حقوق و علوم سياسي

5

پرديس دانشگاهي

حقوق و علوم سياسي

14

روزانه

حقوق و علوم سياسي

50

 

 

 

 

بورسيه  وزارت علوم

شيمي

1

183

پرديس دانشگاهي

شيمي

23

روزانه

شيمي

159

 

 

 

 

بورسيه خارج

علوم  رياضي

5

155

مربي دانشگاه

علوم  رياضي

7

بورسيه خارج به داخل

علوم  رياضي

1

بورسيه  وزارت علوم

علوم  رياضي

9

پرديس دانشگاهي

علوم  رياضي

42

شبانه

علوم  رياضي

6

روزانه

علوم  رياضي

85

 

 

 

 

مربي دانشگاه

علوم اقتصادي و اداري

6

127

بورسيه خارج به داخل

علوم اقتصادي و اداري

6

بورسيه  وزارت علوم

علوم اقتصادي و اداري

15

پرديس دانشگاهي

علوم اقتصادي و اداري

6

روزانه

علوم اقتصادي و اداري

94

 

 

 

 

بورسيه خارج

علوم انساني و اجتماعي

1

108

مربي دانشگاه

علوم انساني و اجتماعي

1

بورسيه  وزارت علوم

علوم انساني و اجتماعي

1

پژوهش محور

علوم انساني و اجتماعي

2

پرديس دانشگاهي

علوم انساني و اجتماعي

15

شبانه

علوم انساني و اجتماعي

2

روزانه

علوم انساني و اجتماعي

86

 

 

 

 

مربي دانشگاه

علوم پايه

1

116

بورسيه خارج به داخل

علوم پايه

1

بورسيه  وزارت علوم

علوم پايه

4

پرديس دانشگاهي

علوم پايه

18

روزانه

علوم پايه

92

 

 

 

 

پرديس دانشگاهي

هنر و معماري

6

30

شبانه

هنر و معماري

3

روزانه

هنر و معماري

21

جمع کل دانشجویان درحال تحصیل دکترا

947