01

بسط و گسترش انديشه هاي دينی

02

توليد علم و دانش

03

ترويج فرهنگ و معارف اسلامی

04

آموزش و تربيت نيروهای متخصص

05

برقراری روابط علمی و آموزشي با ساير دانشگاه ها و موسسات علمی

06

برقراری فناوری اطلاعات