سفر ریاست محترم دانشگاه به ولگاگراد کشور فدراتیو روسیه
1396/3/6
نشست ریاست محترم دانشگاه با هیاتی از دانشگاه قزاقستان متشکل از قائم مقام ریاست دانشگاه و معاونین آن دانشگاه
1396/2/31
نشست ریاست دانشگاه مازندران با رییس و معاونین دانشگاه ذی قار عراق
1396/2/9
سخنرانی آقای فرانس اشتوکل رئیس مرکز DAADدر ایران ، در دانشگاه مازندران
1396/1/30